Privat ID-kort ansøgning

Når du ansøger om permanent ID-kort til Lufhavnens afspærrede område, er du forpligtet til at følge nedenstående:

Der er vigtig at du læser HELE vejledningen igennem, inden du udfylder ansøgningen.
Vær OBS på, at der er nye krav til CV dokumentation.

Vi behandler ikke ansøgninger der ikke opfylder nedenstående.

ANSØGNING:

For at kunne få udstedt eller fornyet et privat ID-kort til Roskilde Lufthavn, skal man have et lovligt og legitimt ærinde på lufthavnens afspærrede område. Dette skal fremgå af ansøgningen. Det er altid online udgaven af ansøgningen der er gældende og du finder denne længere nede på denne side. Ældre versioner modtages ikke, med mindre andet fremgår her på siden.

Der udover gælder følgende:

 

BAGGRUNDSKONTROL:

I henhold til det nationale sikkerhedsprogram og EU-forordning 1998/2015 skal alle der ønsker et permanent ID-kort igennem en såkaldt baggrundskontrol.

Baggrundskontrollen består iht. EU forordningen af 3 dele:

a) Fastslå personens identitet på grundlag af dokumentation,

b) undersøgelse af oplysninger fra strafferegistre i alle bopælslande i minimum fem år tilbage og

c) omfatte beskæftigelse, uddannelse og eventuelle afbrydelser, minimum fem år tilbage. Ansøgeren skal skriftligt redegøre for afbrydelser i uddannelsesforløb og beskæftigelse på mere end 28 dage.

Du skal derfor i pkt. 4 udfylde dit CV for de sidste 5 år indeholdende følgende aktiviteter, i det omfang det er relevant for dig: Beskæftigelse (sted og stilling), uddannelsesforløb (navn og sted), orlovsforløb, længerevarende udlandsophold (mere end 28 dage), ledighedsperioder eller anden aktivitet, der har varet mere end 28 dage.
Er der afbrydelser i CV’et på mere end 28 dage, skal du som ansøger skriftligt redegøre for dette forhold.

Kan hele CV’et ikke noteres i denne ansøgning, skal det fulde CV vedlægges som bilag til ID-kort ansøgningen.

NYT: Du skal vedlægge dokumentation for alle forholdene i dit CV

Dette gælder både ved nyudstedelser og fornyelser.

For ansættelser dokumenteres dette lettest ved, at hente en oversigt over ATP indbetalinger på borger.dk (Guide til ATP oversigt på borger.dk)

Hvis du ikke har været beskæftiget kontinuerligt de sidste fem år, skal du skaffe følgende dokumentation: 

  • Dokumentation for uddannelse er eksamensbeviser eller udtalelser fra den pågældende uddannelsesinstitution. 
  • Dokumenter for arbejdsløshed, er bilag for udbetalte dagpenge.
  • Dokumentation for afbrydelser af mere end 28 dage i CV’et kan være en skriftlig erklæring, et rejsevisum, billetkopier eller andet. 

Roskilde Lufthavn vurderer på baggrund af dit CV, om du kan tillades ID-kort til lufthavnens afspærrede område.

Du skal også legitimere dig med enten et gyldigt pas eller kørekort ved udstedelsen.

Roskilde Lufthavn tager en kopi af din legitimation og arkiverer sammen med resten af din ansøgning.

Personer der ikke kan/vil legitimere sig, vil ikke få udstedt ID-kort.

 

SECURITY AWARENESS:

Der står ligeledes i EU forordning 1998/2015, at personer der skal have udstedt et permanent ID-kort skal gennemgå et Security Awareness kursus og bestå en efterfølgende test.

Du finder kurset via linket længere nede på denne side.

 

GENERELT OM ID-KORT:

ID-kortet giver indehaveren ret til at færdes og opholde sig i de adgangszoner der er angivet på kortet. ID-kortet skal altid skannes elektronisk ved indpassage til airside og bæres synligt under hele opholdet.

Regler for færdsel- og ophold på Roskilde Lufthavn (BL 11-6), færdselsloven samt anvisninger fra lufthavnens personale skal altid følges. Overtrædelser af disse kan få konsekvenser for tilladelsen til at opretholde permanent ID-kort

ID-kortet er Roskilde Lufthavns ejendom. Lufthavnen skal registrere og dokumentere samtlige udstedte ID-kort overfor myndighederne. Derfor SKAL ID-kortet straks aflevers tilbage til lufthavnen, enten ved udløb eller når behovet ikke længere er til stede. Returnerer du derfor ikke dit ID-kort, sender lufthavnen en regning på 750,00 kr. inkl. moms for efterfølgende administration og dokumentation. 

ID-kortet skal som minimum bruges 1 gang for hver løbende 6. måned. Opfyldes dette ikke, er behovet for opretholdelse ikke tilstede. Ny tilladelse til ID-kort kan først gives, når der kan dokumenteres for et fornyet behov.

 

BILPAS: 

Har du et legitimt og tjensteligt ærinde på lufthavnens afspærrede område med et køretøj (3 eller flere hjul), skal dette have et bilpas.

Bilpasset følger nummerpladen på køretøjet og er elektronisk kodet ligesom ID-kortet. Bilpasset skal derfor skannes elektronisk ved indpassage til lufthavnen. Bilpasset skal ligeledes placeres SYNLIGT og LÆSBART udefra, i køretøjets forrude. Køretøjer på airside uden synligt bilpas, vil ved gentagende tilfælde miste retten til at opretholde bilpasset. 

Bilpasset er Roskilde Lufthavns ejendom. Lufthavnen skal registrere og dokumentere samtlige udstedte bilpas overfor myndighederne. Derfor SKAL bilpasset straks leveres tilbage til lufthavnen ved udløb eller når behovet ikke længere er til stede. Returnerer du derfor ikke dit bilpas, sender lufthavnen en regning på 750,00 kr. inkl. moms for efterfølgende administration og dokumentation.

Bilpasset skal som minimum bruges 1 gang for hver løbende 6. måned. Opfyldes dette ikke er behovet for opretholdelse ikke tilstede. Ny tilladelse til bilpas kan først gives, når der kan dokumenteres for et fornyet behov.

Der kan kun udstedes permanent bilpas til personer med gyldigt ID-kort. Der kan kun udstedes 1 bilpas pr. ID-kort indehaver.

Fornyelse af bilpasset sker i forbindelse med fornyelse af dit ID-kort på samme ansøgning. Er det første gang køretøjet skal have bilpas skal du benytte denne: Ansøgning om bilpas.

 

SÅDAN FÅR DU ET PRIVAT ID-KORT:

  1. Du udfylder denne ID-kortansøgning elektronisk (undtagen din underskrift) med samtlige punkter udfyldt.
  2. ID-kortansøgningen afleveres / sendes til ID-kortkontoret med original underskrift og vedlagt dokumentation for CV. Kopier, scannede og sendt pr. mail accepteres ikke af myndighederne.
  3. RKE behandler ansøgningen og sender en mail når din godkendelse er returneret fra politiet, indeholdende dit unikke ID-kortnummer. BEMÆRK - Der kan være op til 3 ugers behandlingstid.
  4. Herefter har du 3 måneder til at tage vores Security Awareness kursus, som ligger online på denne CPH portal: CPH Learning. Dit unikke ID-kortnummer skal bruges som log-in, hvilket fremgår af portalen.
  5. Du skal nu personligt afhente dit ID-kort ved henvendelse på ID-kortkontoret i kontorets åbningstid. Billedet til ID-kortet bliver taget ved samme lejlighed. Som led i baggrundskontrollen skal du legitimere dig med gyldigt pas eller kørekort for at få udstedt ID-kortet. 
  6. Består du ikke Security Awareness testen kan du ikke få udstedt ID-kort. 
  7. Afhenter du ikke ID-kortet inden 3 måneder efter udsendelsen af godkendelses mailen, udløber din godkendelse og vi fakturerer dig kr.: 750,00 inkl. moms for administration.